Drukuj stronę

Statut PAIWG

 

Statut Stowarzyszenia PAIWG

Numer ZVR: 550428600*

 

§ 1

Nazwa, siedziba i zakres działalności

(1). Stowarzyszenie nosi nazwę: Polnisch-Österreichische Initiative der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, w skrócie PAIWG (po polsku: Polsko - Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej).

(2). Polsko – Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej zwana dalej PAIWG, ma siedzibę w Wiedniu i obejmuje swoją działalnością całą Austrię. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

(3). PAIWG jest organizacją, zrzeszającą firmy z różnych branż oraz różnej wielkości, zainteresowane polsko-austriacką współpracą gospodarczą, a także specjalistów z dziedziny handlu zagranicznego, ekonomii, marketingu i prawa.

(4). PAIWG inicjuje i wspiera rozwój stosunków handlowych i kulturalnych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi.

(5). Celem głównym organizacji jest stworzenie wspólnej platformy dla ekspansywnych działań austriackich i polskich firm, która pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału rynkowego obydwu krajów.

(6). PAIWG może współpracować, być członkiem i brać udział w działalności innych, także międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach.

(7). PAIWG może opracowywać, publikować oraz rozpowszechniać artykuły i wydawnictwa z zakresu swojej działalności.

(8). PAIWG może organizować lub współorganizować spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności.

(9). PAIWG może współuczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, organizować przedstawienia, pokazy filmowe i multimedialne.

(10). PAIWG może prowadzić działalność badawczą.

 

§ 2

Cele i działania PAIWG

(1). PAIWG jest organizacją politycznie i światopoglądowo neutralną.

(2). PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, umożliwiającą wymianę doświadczeń w zakresie międzynarodowej ekspansji oraz oferującą fachowe wsparcie doradcze.

(3). PAIWG promuje firmy zrzeszone w organizacji oraz uczestniczy w ich międzynarodowej ekspansji, przez co umożliwia swoim partnerom optymalne wykorzystanie potencjału rynkowego.

(4). Ważnym celem organizacji PAIWG, skupiającej firmy z obydwu krajów jest powołanie w przyszłości Polsko-Austriackiej Izby Współpracy Gospodarczej, która będzie reprezentować interesy firm będących jej członkami. Firmy austriackie jak i polskie wielokrotnie zgłaszały zapotrzebowanie na tego typu bilateralną izbę gospodarczą. Założenie takiego rodzaju organizacji będzie ważnym czynnikiem wzmocnienia relacji gospodarczych pomiędzy Austrią i Polską.

 

§ 3

Rodzaje członkostwa

(1). Członkowie PAIWG dzielą się na:

a). zwyczajnych

b). nadzwyczajnych (wspierających)

c). honorowych

(2). Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne aktywnie zaangażowane w działalność i funkcjonowanie stowarzyszenia.

(3). Członkami nadzwyczajnymi (wspierającymi) są osoby prawne i osoby fizyczne, popierające działalność PAIWG i udzielające wsparcia (np. finansowego).

(4). Członkami honorowymi mogą zostać osoby prawne i osoby fizyczne szczególnie wspierające działalność PAIWG.

 

§ 4

Nabycie członkostwa

(1). Osoba fizyczna lub osoba prawna starająca się o członkostwo zwyczajne lub nadzwyczajne składa deklarację do Zarządu PAIWG, który decyduje o jej przyjęciu. Członkostwo zwyczajne jest na czas nieokreślony, członkowie nadzwyczajni są przyjmowanie na okres jednego roku. W przypadku odmowy przyjęcia osobie prawnej lub osobie fizycznej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu. Decyzja Walnego Zjazdu jest w każdym przypadku ostateczna.

(2). Członkostwo nadzwyczajne uzyskuje się na okres opłaconych składek. Może ono być przedłużone zgodnie z procedurą pkt.(1).

(3). Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd.

 

§ 5

Utrata członkostwa

(1). Członkostwo wygasa poprzez rezygnację, wykluczenie, skreślenie, rozwiązanie organizacji lub w przypadku śmierci.

(2). Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Zarządu i staje się skuteczna po upływie jednego miesiąca.

(3). Zarząd może wykluczyć członka w wypadku działań sprzecznych z warunkami

określonymi w § 6 pkt. 4 i 5.

 

§ 6

Prawa i obowiązki członków PAIWG

(1). Członkowie PAIWG mają prawo uczestniczyć we wszystkich jego przedsięwzięciach.

(2). Prawo uczestniczenia w Walnym Zjeździe przysługuje wszystkim członkom poprzez ich prawomocnych delegatów.

(3). Czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zjeździe przysługuje jedynie członkom zwyczajnym, bądź ich delegatom.

(4). Członkowie mają obowiązek w miarę swoich możliwości wspierać interesy PAIWG i zaniechać wszystkiego, co może zaszkodzić jego dobremu imieniu lub utrudniać realizację jego celów. Zobowiązani są również do przestrzegania statutu oraz postanowień odpowiednich organów PAIWG.

(5). Członkowie zobowiązani są do terminowego regulowania składek w wysokości określonej przez Zarząd.

 

§ 7

Organy PAIWG

Organami PAIWG są:

  • Walny Zjazd
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

 

§ 8

Walny Zjazd

(1). Walny Zjazd jest najwyższym organem PAIWG.

(2). Walny Zjazd odbywa się w pierwszym kwartale, co dwa lata.

(3). Nadzwyczajny Walny Zjazd zbiera się na mocy postanowienia Zarządu, pisemnie uzasadnionego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Zjazd nadzwyczajny musi się odbyć w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

(4). Zawiadomienie o Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe musi nastąpić co najmniej 1 miesiąc przed terminem i zawierać porządek obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

(5). Wnioski dotyczące punktów obrad powinny być składane do Zarządu, najpóźniej 7 dni przed terminem Zjazdu.

(6). Walny Zjazd jest prawomocny przy obecności wszystkich członków zwyczajnych.

(7). Wybory i uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. Uchwały dotyczące zmiany statutu, rozwiązania lub zawieszenia działalności PAIWG wymagają zgody wszystkich członków zwyczajnych.

(8). Walny Zjazd rozpoczyna się wyborem przewodniczącego. Jemu to powierza się zadanie przewodniczenia obradom walnego zjazdu.

 

§ 9

Zadania Walnego Zjazdu

(1). Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zjazdu.

(2). Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.

(3). Uchwalanie budżetu.

(4). Udzielanie absolutorium Zarządowi.

(5). Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

(6). Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

(7). Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz nadawanie i uchylanie członkostwa honorowego.

(8). Rozpatrywanie wniosków delegatów.

(9). Rozstrzyganie odwołań w sprawie przyjęcia, wykluczenia lub skreślenia z listy członków PAIWG. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna.

(10). Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, zawieszeniu działalności, rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 10

Zarząd PAIWG

(1). Zarząd składa się przynajmniej z 3 członków: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.

(2). Prezesa, Skarbnika i Sekretarza wybierani są w jawnym głosowaniu na posiedzeniu Walnego Zjazdu.

(3). Kadencja trwa 2 lata i w każdym przypadku trwa do wyboru nowego Zarządu. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani powtórnie.

(4). Posiedzenia Zarządu zwoływane są pisemnie lub ustnie przez Prezesa, a w przypadku jego niemożności przez Sekretarza.

(5). Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, gdy wszyscy jego członkowie zostali zawiadomieni i są obecni.

(6). Zarząd podejmuje postanowienia jednomyślnie.

(7). Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

(8). Zarząd może w każdym czasie zgłosić pisemną rezygnację. Staje się ona skuteczna w chwili wyboru nowego Zarządu przez Walny Zjazd lub Nadzwyczajny Walny Zjazd.

 

§ 11

Zadania Zarządu PAIWG

Zarząd PAIWG realizuje statutowe cele i wypełnia wszelkie zadania, które nie są statutowo przypisane innym organom. Do szczególnie ważnych zadań Zarządu należą:

(1). Realizacja zaleceń i uchwał Walnego Zjazdu.

(2). Opracowanie budżetu, przygotowanie corocznego rozliczenia finansowego oraz przygotowanie sprawozdania z działalności.

(3). Zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.

(4). Przygotowanie porządku dziennego i dokumentacji na Walny Zjazd.

(5). Opracowanie ordynacji wyborczej i innych przepisów wykonawczych zgodnie z zaleceniami Walnego Zjazdu.

(6). Zarządzanie majątkiem PAIWG.

(7). Przyjmowanie, zawieszanie członków oraz opiniowanie wniosków o przyjęcie członków honorowych PAIWG.

(8). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników PAIWG.

 

§ 12

Obowiązki członków Zarządu PAIWG

(1). Do obowiązków Prezesa należy reprezentacja PAIWG na zewnątrz, przewodnictwo zebraniom Zarządu. Upoważniony jest do podejmowania decyzji w przypadku, gdy wymaga tego interes PAIWG. Decyzje te podlegają późniejszemu zatwierdzeniu Zarządu.

(2). Do obowiązków Sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnego Zjazdu. Jest odpowiedzialny za organizację bieżących spraw zgodnie z ustaleniami Zarządu, ma również prawo podpisywania pism w porozumieniu z Prezesem.

(3). Skarbnik odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych.

(4). Ogłoszenia i dokumenty, szczególnie te, które zawierają zobowiązania PAIWG,

podpisują Prezes i Sekretarz, a dotyczące spraw finansowych, również Skarbnik.

 

§ 13

Komisja Rewizyjna

(1). Walny Zjazd wybiera dwuosobową Komisję Rewizyjną na okres 2 lat. Ponowny wybór poszczególnych jej członków jest dopuszczalny.

(2). Komisja Rewizyjna sprawuje ciągłą kontrolę finansową, opracowuje zamknięcie okresu rachunkowego i przedkłada Walnemu Zjazdowi sprawozdanie z wynikami kontroli.

(3). Komisja Rewizyjna sprawdza zgodność działania organów PAIWG ze statutem

i uchwałami Walnego Zjazdu. Sprawdzane organa mają obowiązek pisemnie odpowiedzieć na pytania dotyczące działalności. Sprawozdania z tych czynności Komisja przedstawia na Walnym Zjeździe.

(4). Komisja rewizyjna stawia na najbliższym Zjeździe po przeprowadzonej kontroli wniosek o absolutorium dla Zarządu.

(5). Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.

(6). Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.

 

§ 14

Działalność gospodarcza

(1). PAIWG może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. PAIWG prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

(2). Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a). doradztwa w sprawach internacjonalizacji,

b). doradztwa w zakresie eksportu i importu,

c). działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,

d). działalności szkoleniowej

 

 

§ 15

Majątek PAIWG

(1). Źródłami majątkowymi PAIWG są:

a). wpisowe i składki członkowskie,

b). darowizny, spadki, środki pochodzące ze sponsoringu,

c). dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d). dochody z działalności gospodarczej.

(2). Dochód z działalności gospodarczej PAIWG służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

(3). Strona internetowa PAIWG jest własnością stowarzyszenia.

 

§ 16

Zawieszenie działalności lub rozwiązanie PAIWG

(1). Rozwiązanie PAIWG może nastąpić tylko na specjalnie w tym celu zwołanym

Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe za jednomyślną zgodą członków zwyczajnych.

(2). Ostatni Zarząd zawiadamia pisemnie o dobrowolnym rozwiązaniu PAIWG

odpowiednie władze administracyjne.

(3). W przypadku rozwiązania PAIWG, majątek musi być w całości przeznaczony na

cele społecznie użyteczne, zgodnie z VerG 2002.

 

§ 17

Postanowienia końcowe

(1). W przypadku sporów i roszczeń wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu PAIWG zostanie zwołana wewnętrza Komisja Rozjemcza. Instytucja Komisji Rozjemczej rozumiana jest na podstawie austriackiego Vereinsgesetz 2002 a nie jako Sądu Polubownego na podstawie austriackiego Zivilprozessordnung §§ 577 ff.

(2). Komisja Rozjemcza składa się z trzech członków zwyczajnych. Komisja Rozjemcza działa w następującej formie. Jedna ze stron konfliktu melduje Zarządowi członka Komisji Rozjemczej w formie pisemnej. Następnie na wezwanie Zarządu , nie później niż po upływie 7 dni, druga strona konfliktu ma obowiązek poinformować w ciągu 14 dni o wyborze swojego członka Komisji Rozjemczej. Następnie Zarząd w ciągu kolejnych 7 dni ma obowiązek poinformować wybranych członków Komisji Rozjemczej o obowiązku wybrania trzeciego członka pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Rozjemczej. W przypadku braku zgody obu członków Komisji Rozjemczej co do trzeciego członka decyduje wybór losowy. Członkowie nie mogą należeć do organów stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zjazdu, których przedmiotem zajmują się Komisja Rozjemcza.

(3). Komisja Rozjemcza podejmuje decyzje większością głosów po wcześniejszym wysłuchaniu obu ze stron i przy obecności wszystkich członków. Jest zobowiązana do podejmowania decyzji na podstawie rzetelnie zebranej wiedzy. Decyzje Komisji Rozjemczej są w Stowarzyszeniu PAIWG wewnętrznie ostateczne.

 

*Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej z siedzibą w Wiedniu została wpisana do rejestru stowarzyszeń na bazie prawa austriackiego pod numerem 550428600.

EUR PLN CHARTS